ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ∆ΙΑΒΑΣΤΕ ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΑ ΤΟΥΣ ΟΡΟΥΣ ΚΑΙ ΤΙΣ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

1. ΓΕΝΙΚΑ

1.1 Οι παρακάτω όροι ρυθμίζουν τη λειτουργία του προγράμματος και της κάρτας πιστότητας YOURCOSMETICS της εταιρείας KYANA HELLAS, που εδρεύει στη Θεσσαλονίκη στην Κ. Παλαμά 6. Η KYANA HELLAS μέσω του προγράμματος επιθυμεί να προσφέρει στους πελάτες της ειδικές εκπτώσεις ή/και προσφορές αλλά και προνομιακή ενημέρωση για νέα προϊόντα, συμμετοχή σε ειδικές εκδηλώσεις και λοιπά προνόμια, όπως εξειδικεύονται παρακάτω.

1.2 Με την αίτηση εγγραφής, συμφωνείτε ότι έχετε διαβάσει, κατανοήσει και αποδεχθεί τους παρόντες όρους και προϋποθέσεις («Όροι») συμμετοχής, όπως εκάστοτε ισχύουν. Οι όροι του προγράμματος μπορεί ανά τακτά χρονικά διαστήματα να τροποποιούνται με υποχρέωση από τη μεριά της HERBORIA ΙΚΕ να κοινοποιεί τις αλλαγές στην ιστοσελίδα της εταιρείας KYANA HELLAS.

Παράλληλα με τους παρόντες όρους που ισχύουν αποδέχεστε και την Πολιτική Απορρήτου και τους Όρους και τις Προϋποθέσεις της ιστοσελίδας της εταιρείας KYANA HELLAS.

2. ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ∆Ε∆ΟΜΕΝΑ

2.1   Η KYANA HELLAS ως υπεύθυνος επεξεργασίας, διατηρεί σε αρχείο και επεξεργάζεται τα προσωπικά δεδομένα που έχουν δηλωθεί στην αίτηση και τα οποία σε καμία περίπτωση δεν περιλαμβάνουν ειδικές κατηγορίες δεδομένων όπως καθορίζονται στον Ευρωπαϊκό Γενικό Κανονισμό 2016/679 για την Προστασία  ∆εδομένων («Γενικός Κανονισμός»). Η KYANA HELLAS είναι υπεύθυνη  μεταξύ άλλων για την καταχώρηση, ενημέρωση και την επικαιροποίηση   δεδομένων.

2.2  Κατά την καταχώρηση και επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων η KYANA HELLAS και οι υπάλληλοί της συμμορφώνονται με τις διατάξεις του Ευρωπαϊκού Γενικού Κανονισμού 2016/679 για την Προστασία  ∆εδομένων («Γενικός Κανονισμός»), με την ισχύουσα ελληνική νομοθεσία σχετικά με την προστασία προσωπικών δεδομένων και με τις αποφάσεις της Αρχής Προστασίας. Σε κάθε περίπτωση η επεξεργασία πραγματοποιείται έπειτα από τη ρητή συγκατάθεση του εκάστοτε πελάτη.

2.3 Η KYANA HELLAS εφαρμόζει κατάλληλα τεχνικά, υλικά και οργανωτικά μέτρα ασφαλείας, έχοντας σαν σκοπότην προστασία των προσωπικών δεδομένων ενάντια στην τυχαία ή παράνομη καταστροφή, την τυχαία απώλεια, αλλοίωση, παράνομη γνωστοποίηση ή την πρόσβαση (συμπεριλαμβανόμενης της περιττής συλλογής ή της περαιτέρω επεξεργασίας). Αυτά τα μέτρα διασφαλίζουν ένα επίπεδο ασφαλείας που ανταποκρίνεται στον κίνδυνο, λαμβάνοντας υπόψη την εξέλιξη της τεχνολογίας, το κόστος εφαρμογής και τη φύση, το πεδίο εφαρμογής, το πλαίσιο και τους σκοπούς της επεξεργασίας.

2.4 Η KYANA HELLAS διατηρεί το απόρρητο των προσωπικών δεδομένων και δε γνωστοποιεί προσωπικά δεδομένα με οποιονδήποτε τρόπο σε οποιοδήποτε τρίτο μέρος χωρίς την προηγούμενη ενημέρωση και συγκατάθεση του υποκειμένου, εκτός από τις περιπτώσεις που ρητά προβλέπονται στην ισχύουσα νομοθεσία, όπως ενδεικτικά στην περίπτωση που η γνωστοποίηση προσωπικών δεδομένων πρέπει να γίνει σε μια αρμόδια δημόσια αρχή με σκοπό τη συμμόρφωση με μια νομική υποχρέωση. Η KYANA HELLAS διασφαλίζει ότι τα εξουσιοδοτούμενα άτομα που συμμετέχουν στην επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων δεσμεύονται από τις ίδιες υποχρεώσεις εμπιστευτικότητας.

2.5 Τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα τα οποία συλλέγονται για καθορισμένους  σκοπούς, όπως αυτοί αναλύονται κατωτέρω δεν υποβάλλονται σε περαιτέρω επεξεργασία. ∆ιευκρινίζεται ότι η περαιτέρω επεξεργασία για επιστημονικούς ή στατιστικούς σκοπούς δεν θεωρείται ασυμβίβαστη.

2.6 Τα προσωπικά δεδομένα τηρούνται για όσο χρονικό διάστημα η KYANA HELLAS είναι ενεργή και δεν έχει ακυρωθεί. Στην περίπτωση της ακύρωσης της KYANA HELLAS τα δεδομένα δύναται να διατηρηθούν εάν υπάρχει έννομο συμφέρον της KYANA HELLAS ή νομική της υποχρέωση. Σε αυτή την περίπτωση το χρονικό διάστημα διατήρησης δεν μπορεί να υπερβαίνει τα πέντε (5) έτη.

2.7 Κάθε υποκείμενο των προσωπικών δεδομένων μπορεί να υποβάλει αίτημα προς την KYANA HELLAS για πρόσβαση και διόρθωση ή διαγραφή των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα ή περιορισμό της επεξεργασίας ή για την άσκηση ενός εκ των δικαιωμάτων του υποκειμένου για αντίταξη, ή φορητότητα. Το αίτημα υποβάλλεται στο τηλέφωνο 2310905080(χρέωση βάσει τιμοκαταλόγου εκάστοτε τηλεπικοινωνιακού παρόχου) ή ηλεκτρονικά στο [email protected]. Η εξυπηρέτηση του αιτήματος θα έχει υλοποιηθεί μέσα σε διάστημα τριάντα (30) ημερών. Κάθε υποκείμενο έχει επίσης δικαίωμα να υποβάλλει καταγγελία στην Αρχή Προστασίας ∆εδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα στο [email protected], αν θεωρεί ότι η επεξεργασία των Προσωπικών ∆εδομένων του παραβιάζει τον ισχύον εθνικό και κανονιστικό πλαίσιο δίκαιο για την προστασία των προσωπικών δεδομένων.

2.8 Σκοπός Επεξεργασίας: Στο πλαίσιο του Προγράμματος και προκειμένου το υποκείμενο των δεδομένων να λαμβάνει το σύνολο των προνομίων που μπορεί να συνεπάγεται η συμμετοχή του στο συγκεκριμένο πρόγραμμα πιστότητας, η KYANA HELLAS δύναται να επεξεργάζεται τα δεδομένα του, προκειμένου το υποκείμενο των δεδομένων να λαμβάνει ενημερώσεις, διαγωνισμούς κλπ στα στοιχεία επικοινωνίας που έχει δηλώσει (διεύθυνση, ηλεκτρονική διεύθυνση, κινητό, viber κλπ), από την KYANA HELLAS.

Συγκεκριμένα τα είδη επικοινωνίας που ενδέχεται ο πελάτης να λάβει ως μέλος του  προγράμματος πιστότητας:

Γενικές ενημερώσεις για την εταιρία και τις δράσεις της.

Αποστολή newsletter.

Επικοινωνία για μαζικές και ειδικές προσφορές: Προωθητικές ενέργειες που απευθύνονται σε όλους ή σε μερικούς  πελάτες και επικοινωνία στο πλαίσιο διενέργειας διαγωνισμών σε νικητές των διαγωνισμών αυτών.

Αποστολή κουπονιών και περιεχομένου (συμβουλές από ειδικούς, άρθρα, συνταγές και λοιπά)

∆ιενέργεια ερευνών:Επικοινωνία για την διαπίστωση της ικανοποίησης των πελατών ενδεικτικά και όχι περιοριστικά σχετικά με προϊόντα και υπηρεσίες της KYANA HELLAS, ενέργειες και προσφορές.

2.9 Κάθε υποκείμενο δεδομένων δύναται να προβεί σε τροποποίηση ως προς τα μέσα επικοινωνίας είτε καλώντας στο τηλέφωνο 2310905080 (χρέωση βάσει τιμοκαταλόγου του εκάστοτε τηλεπικοινωνιακού παρόχου) είτε ηλεκτρονικά στο [email protected].

2.10 H KYANA HELLAS δε μεταβιβάζει τα προσωπικά δεδομένα σε κάνεναν τρίτο.

3. ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

3.1  Ο κάτοχος της κάρτας YOURCOSMETICS απολαμβάνει τα εκάστοτε προνόμια που ορίζονται βάσει της εμπορικής πολιτικής της KYANA HELLASσαν ανταμοιβή για την τακτική χρήση της Κάρτας.

3.2  Ο κάτοχος της YOURCOSMETICS με αγορές από τα καταστήματα με την επωνυμία YOUR COSMETICS συγκεντρώνει πόντους. Οι πόντοι που συγκεντρώνονται δεν λήγουν και συμμετέχουν σε προωθητικές ενέργειες της εταιρείας KYANA HELLAS.

3.3  Ο πελάτης είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για τη χρήση της κάρτας YOURCOSMETICS και σε καμιά περίπτωση η KYANA HELLAS δεν ευθύνεται σε περίπτωση απώλειας ή κλοπής αυτής ή σε κακή χρήση αυτής ή παράνομη χρήση αυτής. Η εταιρεία KYANA HELLAS δεν φέρει καμία ευθύνη αντικατάστασης ή εντοπισμού της επιταγής έκπτωσης που κλάπηκε ή χάθηκε ούτε ενέχει οποιαδήποτε ευθύνη καταβολής αποζημίωσης.

3.4 Οι κάτοχοι της κάρτας YOURCOSMETICS μπορούν να αποκτούν και άλλα προνόμια με βάση την εμπορική πολιτική της KYANA HELLAS όπως, ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, εκπτώσεις σε συγκεκριμένα προϊόντα, ειδικές προσφορές, επιπλέον πόντους με την αγορά συγκεκριμένων προϊόντων κτλ. Οι κάτοχοι της Κάρτας ενημερώνονται για προνόμια και τη διάρκεια ισχύος αυτών  μέσω του www.kyana.gr, όπως ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, διαφημιστικών φυλλαδίων, τηλεοπτικής και ραδιοφωνικής προβολής, ηλεκτρονικής επικοινωνίας κλπ.

4. ∆ΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΗΣ  ΚΑΡΤΑΣ YOURCOSMETICS

4.1 ∆ικαίωμα συμμετοχής στο πρόγραμμα και απόκτησης της κάρτας YOURCOSMETICS έχουν όλοι οι ενεργοί και οι εν δυνάμει πελάτες των καταστημάτων της εταιρείας KYANA HELLAS.

4.2 Για να αιτηθεί οποιοδήποτε φυσικό πρόσωπο την έκδοση της κάρτας πρέπει να είναι άνω των 18 ετών και να συμπληρώσει τη σχετική αίτηση μέλους σε φυσική μορφή, σε κάποιο από τα καταστήματα με τα σήματα της εταιρείας είτε ηλεκτρονικά.

4.3 Απαραίτητη προϋπόθεση για την ένταξη στο Πρόγραμμα είναι η συμπλήρωση όλων των στοιχείων που αναγράφονται στην αίτηση ως υποχρεωτικά πεδία: όνομα, επώνυμο, email, διεύθυνση, πόλη, ταχυδρομικός κώδικας, κινητό τηλέφωνο και να αποδειχτεί τους παρόντες όρους δηλώνοντας τη συγκατάθεσή του  στην επεξεργασία των προσωπικών του δεδομένων.

4.4 Η KYANA HELLAS κατά την υποβολή της αίτησης δεν προβαίνει σε έλεγχο ταυτοπροσωπίας. Ο αιτών δηλώνει υπεύθυνα και δεσμεύεται ότι τα στοιχεία που έχει δηλώσει είναι πλήρη, αληθή και ακριβή και δεν έχει κάνει χρήση στοιχείων, όπως κινητού τηλεφώνου ή διεύθυνσης e-mail, που δεν είναι κάτοχος. Σε περίπτωση υποβολής ψευδών στοιχείων ο αιτών είναι υπεύθυνος έναντι της KYANA HELLAS για τυχόν ζημία της.

4.5 Μόνο μία κάρτα αντιστοιχεί σε κάθε φυσικό πρόσωπο. Σε περίπτωση που η εταιρεία λάβει γνώση ότι τα μέλη του Προγράμματος, έχουν στην κατοχή τους παραπάνω από μία (1) κάρτα YOURCOSMETICS δύναται να ακυρώσει κατά την διακριτική της ευχέρεια την κάρτα.

4.6 Οι κάτοχοι της YOURCOSMETICS οφείλουν να ενημερώσουν για τυχόν αλλαγή των στοιχείων τους, που έχουν δώσει με την αρχική τους αίτηση είτε απευθυνόμενοι στο τηλέφωνο 2310905080 (χρέωση βάσει τιμοκαταλόγου του εκάστοτε τηλεπικοινωνιακού παρόχου) είτε ηλεκτρονικά στο [email protected]Σε περίπτωση αλλαγής στοιχείων ισχύουν τα αναφερόμενα στο άρθρο 4.4.

5. ΛΟΙΠΟΙ ΟΡΟΙ

5.1 Η KYANA HELLAS δύναται να προβεί σε κατάργηση του προγράμματος και ακύρωση των καρτών YOURCOSMETICS, ενημερώνοντας σχετικά  τους πελάτες, με κάθε πρόσφορο μέσο, καθώς το συγκεκριμένο πρόγραμμα αποτελεί μια οικειοθελή παροχή της εταιρείας KYANA HELLAS.

5.2 Η KYANA HELLAS δύναται να προβαίνει σε ακύρωση συγκεκριμένης κάρτας κατά την απόλυτη διακριτική της ευχέρεια, σε περίπτωση που ο αιτών δεν συμπληρώσει τα απαραίτητα στοιχεία, ή έχει προβεί στην έκδοση πολλαπλών καρτών, χρησιμοποιώντας κοινά στοιχεία (ονοματεπώνυμο ή τηλέφωνο ή e-mail). Στην περίπτωση έκδοσης πολλαπλών καρτών με κοινά στοιχεία, η KYANA HELLAS δύναται να διατηρήσει μια κάρτα YOURCOSMETICS ενεργή στην οποία και δύναται κατά την απόλυτη διακριτική της ευχέρεια να πιστώνει τους πόντους των υπολοίπων καρτών.

5.3 Η HERBORIA ΙΚΕδύναται να ακυρώσει κάρτες YOURCOSMETICS των πελατών στην περίπτωση που υπάρχουν ενδείξεις ότι γίνεται κακή χρήση αυτών, με σκοπό  ο κάτοχος αυτών να καταστρατηγήσει τους όρους του προγράμματος προσκομίζοντας για τον εαυτό του μεγαλύτερο όφελος.

5.4 Η KYANA HELLAS δεν φέρει καμία ευθύνη έναντι των πελατών σε περίπτωση ακύρωσης της κάρτας YOURCOSMETICS σύμφωνα με τα αναφερόμενα στις παραγράφους  5.2 και 5.3  των παρόντων όρων ή απενεργοποίησης του προγράμματος προς καταβολή οποιουδήποτε είδους αποζημίωσης για ζημία, άμεσης ή έμμεσης, υφιστάμενης ή/και μελλοντικής.

5.5 Η καταχώρηση κάθε φυσικής αίτησης γίνεται εντός τριάντα (30) ημερών. Για τις ψηφιακές αιτήσεις το χρονικό διάστημα αυτό καθορίζεται στις πέντε (5) εργάσιμες μέρες. Τα δεδομένα των πελατών είναι διαθέσιμα για οποιαδήποτε επεξεργασία μετά την καταχώριση κάθε αίτησης.

5.6 Ο πελάτης δύναται να αιτηθεί ακύρωση της κάρτας ή/και έκδοση νέας κάρτας απευθυνόμενος σε κατάστημα της KYANA HELLAS. Σε περίπτωση ακύρωσης τα προσωπικά δεδομένα της κάρτας διαγράφονται εντός τριάντα (30) ημερών.

5.7 Οι ανωτέρω όροι ισχύουν και ερμηνεύονται σύμφωνα με την ισχύουσα εθνική και ευρωπαϊκή νομοθεσία. Για οποιαδήποτε τυχόν διαφορά αρμόδια ορίζονται τα δικαστήρια της Θεσσαλονίκης.

5.8 Η KYANA HELLAS ενημερώνει την παρούσα Πολιτική όποτε αυτό είναι αναγκαίο. Εάν υπάρχουν σημαντικές αλλαγές στην Πολιτική ή στον τρόπο με τον οποίο χρησιμοποιούνται τα Προσωπικά ∆εδομένα, η KYANA HELLAS θα προβεί σε σχετική δημοσιεύση στην ιστοσελίδα της εταιρίας (www.kyana.gr)και θα ειδοποιήσει τα υποκείμενα των δεδομένων με κάθε πρόσφορο τρόπο..

5.9Σε κάθε περίπτωση ο κάθε κάτοχος της κάρτας YOURCOSMETICS οφείλει να ενημερώνεται ανά τακτά χρονικά διαστήματα μέσω της ιστοσελίδας της KYANA HELLAS, www.kyana.gr, για τους ισχύοντες όρους.