1. ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΛΟΓΩ ΛΑΘΟΥΣ/ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ

Έχετε το δικαίωμα να επιστρέψετε τα προϊόντα που αγοράσατε και να ζητήσετε την αντικατάσταση τους στην περίπτωση που με αποδεδειγμένη υπαιτιότητα της ΚΥΑΝΑ πουλήθηκαν λανθασμένα προϊόντα ή προϊόντα κακής και ελαττωματικής ποιότητας (λάθος στην λήψη της παραγγελίας, στην τιμολόγηση, στην αποστολή, κατεστραμμένα κατά την μεταφορά, με κακή συσκευασία κ.λ.π.). Ο πελάτης δεν πρέπει να αποδεχτεί την παραλαβή του προϊόντος και να επιστρέψει το προϊόν. Τα προϊόντα πρέπει να επιστρέφονται σε άριστη κατάσταση, στην κατάσταση που παρελήφθησαν από τον πελάτη, πλήρη και χωρίς φθορές και η συσκευασία του προϊόντος να είναι αυτή που κανονικά συνοδεύει το προϊόν και να είναι σε άριστη κατάσταση. Θα πρέπει το προϊόν προς αντικατάσταση να συνοδεύεται απαραίτητα με όλα τα έγγραφα τα οποία συνόδευαν το προϊόν (π.χ. ΔΑΤ, Απ. Λιανικής κ.ο.κ). Πριν από κάθε επιστροφή συνίσταται να προηγηθεί συνεννόηση στο 2310 905080

Σε κάθε περίπτωση η επιστροφή και αντικατάσταση είναι εφικτή υπό τις κάτωθι προϋποθέσεις:

– επικοινωνήσετε την ίδια μέρα με τhn ΚΥΑΝΑ στο 2310905080 – 2310870160

– το προϊόν δεν έχει χρησιμοποιηθεί

– το προϊόν συνοδεύεται από όλα τα απαραίτητα έγγραφα, που αποδεικνύουν την συναλλαγή (π.χ. ΔΑΤ, Απ. Λιανικής κ.ο.κ)

– Στην περίπτωση που σας στείλαμε λάθος είδος, σας στέλνουμε το σωστό και αναλαμβάνουμε κάθε κόστος μεταφοράς, παλιού και νέου προϊόντος

2.ΑΝΑΙΤΙΟΛΟΓΗΤΗ ΥΠΑΝΑΧΩΡΗΣΗ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ (ΑΡΘΡΟ 3Ε Ν. 2251/1994, ΣΕ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟ ΜΕ ΚΥΑ Ζ1-891/2013)

Δικαιούστε να υπαναχωρήσετε αναιτιολογήτως από την από απόσταση πώληση αποκλειστικά εντός προθεσμίας 14 ημερολογιακών ημερών, επιστρέφοντας το προϊόν στην αρχική του κατάσταση. Το δικαίωμα αυτό ξεκινά από την ημερομηνία παράδοσης της φυσικής κατοχής του προϊόντος στον ίδιο ή σε εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπό του.

Το δικαίωμα υπαναχώρησης εκ των διατάξεων του ν. 2251/1994 δεν εφαρμόζεται:

  • Στις περιπτώσεις που τα προϊόντα έχουν χρησιμοποιηθεί.
  • Στις περιπτώσεις που τα προϊόντα που παραδίδονται δεν είναι κατάλληλα για επιστροφή μόλις αποσφραγιστούν για λόγους προστασίας της υγείας ή για λόγους υγιεινής

Σε περίπτωση έγκυρης άσκησης του δικαιώματος υπαναχώρησης και με την προϋπόθεση ότι έχει επιστραφεί το προϊόν στη KYANA, ο πελάτης θα λάβει ένα πιστωτικό σημείωμα ίσης αξίας με το τίμημα της πώλησης, το οποίο θα εξοφλείται από την KYANA με τον ίδιο τρόπο με τον οποίο διενήργησε ο πελάτης την καταβολή του τιμήματος, εκτός εάν έχει συμφωνηθεί διαφορετικά με τον πελάτη, χωρίς υπαίτια ή αδικαιολόγητη καθυστέρηση. Ρητώς συμφωνείται και ο πελάτης παρέχει ήδη την ανέκκλητη εντολή και συναίνεσή του προς τούτο, η Y.C.STORE να δικαιούται να παρακρατά από το επιστρεφόμενο ποσό τα έξοδα επιστροφής, τα οποία βαρύνουν τον πελάτη, καθώς και τυχόν αποζημίωση σε περίπτωση καταστροφής, φθοράς ή βλάβης του προϊόντος ή απομείωσης της αξίας του προϊόντος οφειλόμενης σε ενέργειες του πελάτη. Η Y.C.STORE σε κάθε περίπτωση δικαιούται να αξιώνει με κάθε νόμιμο τρόπο κάθε ποσό που ζημιώθηκε (ενδεικτικά, είτε αναφορικά με δαπάνες επιστροφής είτε με καταστροφή, φθορά ή βλάβη, απομείωση αξίας του προϊόντος κ.λπ.).

Η αναιτιολόγητη υπαναχώρηση του καταναλωτή από την εξ αποστάσεως πώληση πραγματοποιείται με κάθε πρόσφορο τρόπο και μέσο που επιλέγει ο ίδιος, ο οποίος ωστόσο φέρει το βάρος της απόδειξης της εμπρόθεσμης άσκησής της (εντός της αποκλειστικής προθεσμίας των 14 ημερολογιακών ημερών από την απόκτηση της φυσικής κατοχής του προϊόντος κατά τα ανωτέρω). Η KYANA προς διευκόλυνση των χρηστών/καταναλωτών, προτείνει τους ακόλουθους εναλλακτικούς τρόπους άσκησης του δικαιώματός τους αναιτιολόγητης υπαναχώρησης:

  • (α) με ηλεκτρονικό μήνυμα (email) στην ηλεκτρονική διεύθυνση της  [email protected], ή
  • (β) με συστημένη επιστολή προς KYANA στην ταχυδρομική διεύθυνση οδό Μάρκου Μπότσαρη 11 ,τ.κ: 55453 , ή
  • (γ) με φαξ στον αριθμό τηλεφώνου 2310905094 της KYANA , ή
  • (δ) τηλεφωνικώς στον αριθμό τηλεφώνου 2310905080 – 2310870160 .

Κατόπιν της παραλαβής από την KYANAτης δήλωσης του καταναλωτή για άσκηση του δικαιώματός του αναιτιολόγητης υπαναχώρησης, KYANA θα αποστείλει στον καταναλωτή έγγραφη επιβεβαίωση της παραλαβής του ασκηθέντος δικαιώματος υπαναχώρησης. Επισημαίνεται ότι για τον υπολογισμό της ως άνω δεκατετραήμερης προθεσμίας εμπρόθεσμης άσκησης του δικαιώματος αναιτιολόγητης υπαναχώρησης του καταναλωτή λαμβάνεται υπόψη μόνο ο χρόνος υποβολής της δήλωσης υπαναχώρησης, ανεξαρτήτως του χρόνου παραλαβής της από την KYANA.

Μετά την κατά τα ανωτέρω άσκηση του δικαιώματός του αναιτιολόγητης υπαναχώρησης, και εντός προθεσμίας δεκατεσσάρων (14) ημερολογιακών ημερών από την ημερομηνία άσκησης του δικαιώματος υπαναχώρησης, ο καταναλωτής οφείλει να επιστρέψει το αγορασθέν προϊόν, επιβαρυνόμενος τα έξοδα μεταφοράς. Η επιστροφή γίνεται με αποστολή στην ταχυδρομική Διεύθυνση

Μάρκου Μπότσαρη 118

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ | 54453

Επισημαίνεται ότι ο κίνδυνος απώλειας, βλάβης ή καταστροφής του προϊόντος παραμένει στον καταναλωτή μέχρι την παραλαβή του προϊόντος από την KYANA.

Η KYANA οφείλει εντός προθεσμίας δεκατεσσάρων (14) ημερολογιακών ημερών, από την ημερομηνία που έλαβε γνώση της έγκυρης άσκησης του δικαιώματος υπαναχώρησης από τον καταναλωτή, να του επιστρέψει στο ακέραιο το σύνολο του τιμήματος αγοράς του προϊόντος με τα ίδια μέσα πληρωμής που χρησιμοποίησε ο καταναλωτής για την πληρωμή του τιμήματος (εκτός αν ο καταναλωτής συμφωνήσει διαφορετικά). Ωστόσο η Y.C.STORE δικαιούται να παρακρατήσει το τίμημα μέχρι την παραλαβή των προϊόντων ή μέχρι ο καταναλωτής να στείλει απόδειξη ότι παρέδωσε τα προϊόντα προς επιστροφή.

ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ΔΙΚΑΙΟ

Όλες οι συναλλαγές που πραγματοποιείτε μέσω του www.kyana.gr διέπονται από το Διεθνές και Ευρωπαϊκό δίκαιο, που ρυθμίζει θέματα σχετικά με το ηλεκτρονικό εμπόριο καθώς επίσης και από το Νόμο περί προστασίας των καταναλωτών (Ν. 2251/1994), που ρυθμίζει θέματα σχετικά με τις πωλήσεις από απόσταση και από την απόφαση Αριθ. Z1−891 Προσαρμογής της Ελληνικής νομοθεσίας προς την Οδηγία 2011/83/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 25ης Οκτωβρίου 2011, σχετικά με τα δικαιώματα των καταναλωτών, την τροποποίηση της οδηγίας 93/13/ΕΟΚ του Συμβουλίου και της οδηγίας 1999/44/ ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και την κατάργηση της οδηγίας 85/577/ΕΟΚ του Συμβουλίου και της οδηγίας 97/7/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, η οποία δημοσιεύθηκε στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αριθμ. L 304 της 22.11.2011. Κάθε διαφορά μεταξύ χρηστών και της Y.C.STORE ρητά συμφωνείται ότι ρυθμίζεται από το Ελληνικό Δίκαιο και υπόκειται στην αποκλειστική αρμοδιότητα των Δικαστηρίων της Θεσσαλονίκης.

Για περισσότερες πληροφορίες είμαστε πάντα στη διάθεση σας είτε μέσω τηλεφώνου στο 2310 905080, είτε μέσω e-mail στο [email protected]

1. RETURNS OF PRODUCTS DUE TO ERROR / DELIVERY PROBLEM
You have the right to return the products you bought and request their replacement in the event that with proven fault of KYANA were sold incorrect products or products of poor and defective quality (error in receiving the order, pricing, shipping, damaged during transport, with poor packaging etc.). The customer must not accept the receipt of the product and return the product. The products must be returned in excellent condition, in the condition received by the customer, complete and without damage and the product packaging must be the one that normally accompanies the product and be in excellent condition. The product to be replaced must be accompanied by all the documents that accompanied the product (eg DAT, Retail Rep. Etc.). Prior to any return, it is recommended to consult 2310 905080

In any case, return and replacement is possible under the following conditions:

  • contact the same day with τΝ ΚΥΑΝΑ at 2310905080 – 2310870160
  • the product has not been used
  • the product is accompanied by all the necessary documents, proving the transaction (eg DAT, Retail Rep. Etc.)
  • In case we sent you the wrong item, we send you the right one and bear the cost of transport, old and new product

2. UNJUSTIFIED CONSUMPTION WITHDRAWAL (ARTICLE 3E Law 2251/1994, IN COMBINATION WITH JM Z1-891 / 2013)
You have the right to withdraw unreasonably from the distance sale exclusively within a period of 14 calendar days, returning the product to its original condition. This right starts from the date of delivery of the physical possession of the product to him or to his authorized representative.

The right of withdrawal from the provisions of Law 2251/1994 does not apply:

In cases where the products have been used.
In cases where the delivered products are not suitable for return as soon as they are unsealed for health reasons or for hygiene reasons
In the event of a valid exercise of the right of withdrawal and provided that the product has been returned to KYANA, the customer will receive a credit note equal to the sale price, which will be repaid by KYANA in the same manner as customer payment of the price, unless otherwise agreed with the customer, without culpable or unjustified delay. It is expressly agreed and the customer already provides the irrevocable order and consent to this, Y.C.STORE to be entitled to deduct from the refund the return costs, which are borne by the customer, as well as any compensation in case of destruction, damage or damage to the product or impairment of the value of the product due to customer actions. Y.C.STORE in any case is entitled to claim in any legal way any amount that was damaged (indicatively, either with respect to return costs or with destruction, damage or damage, impairment of the value of the product, etc.).

The unjustified withdrawal of the consumer from the distance sale is carried out in any convenient way and means chosen by him, who nevertheless bears the burden of proof of its timely exercise (within the exclusive period of 14 calendar days from the acquisition of physical possession product as above). For the convenience of users / consumers, KYANA proposes the following alternative ways of exercising their right of unjustified withdrawal:

(a) by email to [email protected], or
(b) by registered letter to KYANA at the postal address 11 Markou Botsari Street, tel: 55453, or
(c) by fax to KYANA’s telephone number 2310905094, or
(d) by phone at the telephone number 2310905080 – 2310870160.
Upon receipt by KYANA of the consumer’s declaration of exercise of the right of unjustified withdrawal, KYANA will send the consumer a written confirmation of receipt of the exercised right of withdrawal. It is pointed out that for the calculation of the above fourteen-day deadline for the timely exercise of the consumer’s right of unjustified withdrawal, only the time of submission of the withdrawal declaration is taken into account, regardless of the time of its receipt by KYANA.

After the exercise of the right of unjustified withdrawal, and within a period of fourteen (14) calendar days from the date of exercise of the right of withdrawal, the consumer must return the purchased product, bearing the shipping costs. Returns are made by post to the Post Office

Markou Mpotsari 118

THESSALONIKI 54453

KYANA must, within a period of fourteen (14) calendar days, from the date it became aware of the valid exercise of the right of withdrawal by the consumer, return the entire purchase price of the product in full with the same means of payment used by the consumer for the payment of the price (unless the consumer agrees otherwise). However, Y.C.STORE reserves the right to withhold the price until the products are received or until the consumer sends proof that he has delivered the products for return.

LEGISLATION AND APPLICABLE LAW
All transactions you make through www.kyana.gr are governed by International and European law, which regulates issues related to e-commerce as well as the Law on Consumer Protection (Law 2251/1994), which regulates issues related to with distance sales and from the decision No. Z1−891 Adaptation of the Greek legislation to the Directive 2011/83 / EU of the European Parliament and of the Council of 25 October 2011, on the rights of the consumers, the amendment of the directive 93 / 13 / EEC and Directive 1999/44 / EC of the European Parliament and of the Council and repealing Council Directive 85/577 / EEC and Directive 97/7 / EC of the European Parliament and of the Council, published in Official Journal of the European Union, No L 304 of 22.11.2011. Any dispute between users and Y.C.STORE explicitly agrees that it is regulated by Greek Law and is subject to the exclusive jurisdiction of the Courts of Thessaloniki.

For more information we are always at your disposal either by phone at 2310 905080 or by e-mail at [email protected]